Lập bảng  trọng tải và cân bằng máy bay dựa trên cơ sở tải trọng máy bay

Nhân viên được đào tạo huấn luyện trên các hệ thống do Hãng hàng không yêu cầu.

Hướng dẫn và Giám sát việc chất xếp hành lý, hàng hóa, bưu kiện  tại máy bay.

Làm tài liệu, quản lý, lưu trữ các thông tin khai thác máy bay và ULD.

Cung cấp tài liệu kế hoạch bay (Flight Plan)