Kiểm tra, giám sát các dịch vụ cung ứng theo yêu cầu của khách hàng.

Xử lý, giải quyết các vấn đề bất thường trong quá trình cung ứng dịch vụ.


Điều phối các hoạt động dịch vụ do các nhà cung cấp khác nhau  (xăng dầu, suất ăn....) đảm bảo chuyến bay đúng giờ và an toàn.

Thực hiện chức năng đại diện hãng hàng không tại sân bay.

Liên hệ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
Lầu 04 – Nhà Điều hành Tổng công ty Hàng không Việt Nam Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất -Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
84 - 28 – 3844 66 65
84 - 28 - 3844 63 36