Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật thương mại tại sân đỗ với các chủng loại trang thiết bị chuyên dùng hàng không hiện đại cho các chuyến bay chở khách và hàng hóa:

  • Kéo đẩy máy bay.
  • Chất và dỡ hàng hóa, hành lý, bưu kiện


  • Cung cấp trang thiết bị phục vụ cho hành khách hạn chế di chuyển.
  • Cung cấp dịch vụ Cảnh giới an toàn, Chống đuôi cân bằng và cung cấp thiết bị neo đầu máy bay


  • Thực hiện kiểm định kỹ thuật và an toàn trang thiết bị phục vụ sân đỗ .
  • Cung cấp bộ dịch vụ thông thoại với tổ bay